Školní psycholog

Školní psycholog: PhDr. Ing. Jana Lehnerová
Psychologické služby pro žáky, učitele i zákonné zástupce

Kontakt: jana.lehnerova@gym-karvina.cz
Telefon: 596 311 123
Konzultační hodiny:

 • pondělí: 9:00 – 11:00
 • dále dle předchozí mailové či telefonické domluvy

Náplň práce školního psychologa:

 • Diagnostika a depistáž:
  • Spolupráce při adaptaci žáků prvních ročníků, depistáž možných problémů při vstupu na SŠ.
  • Depistáž specifických poruch učení, výukových a výchovných problémů žáků a nadaných dětí.
  • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě, screening, ankety, dotazníky ve škole.

 • Konzultační, poradenská a intervenční práce:
  • Péče o integrované žáky, prevence školního neúspěchu.
  • Individuální případová práce se žáky v osobních či rodinných problémech.
  • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
  • Kariérové poradenství a diagnostika žáků.
  • Techniky a hygiena učení pro žáky, psychohygiena učitelů.
  • Skupinová a komunitní práce s žáky, podpora spolupráce třídy a třídního učitele, stmelovací aktivity pro třídní kolektivy.
  • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
  • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.

 • Metodická práce a vzdělávací činnost:
  • Metodická pomoc třídním učitelům, pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
  • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce s dalšími zařízeními.
  • Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, podpora při realizaci a tvorbě ŠVP.
  • Besedy a osvěta pro žáky a zákonné zástupce.
  • Prezentační a informační činnost.
  • Participace na přípravě žáků k přijímacímu řízení na vysoké školy.
  • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků s různým typem znevýhodnění.

Informace pro zákonné zástupce a žáky:

Vážení rodiče, žáci,

na Gymnázium, Karviná, přís.org. nastoupila od 1. 9. 2023 do funkce školního psychologa PhDr. Ing. Jana Lehnerová. Mohou se na ni obracet učitelé školy, žáci i zákonní zástupci. Všechny informace, které školní psycholog při své práci získá, jsou vázány profesním tajemstvím a slouží pouze pro potřeby práce psychologa s žákem, učitelem či rodičem. Při své práci se psycholog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem. Školní psycholog provádí všechny služby stanovené vyhláškou o poradenských službách ve školách.

Rodičům a žákům jsou nabízeny konzultace při výukových a výchovných obtížích, při volbě dalšího studia a další služby dle činnosti školního psychologa. Konzultaci je možné si sjednat e-mailem (jana.lehnerova@gym-karvina.cz), telefonicky (596 311 123) nebo osobně v konzultačních hodinách (pondělí 9:00-11:00). Ve školním roce 2023/24 bude psycholog ve škole k dispozici jeden den. Školní psycholog pracuje s třídními kolektivy jako pedagogický pracovník. Jedná se např. o skupinové aktivity ve třídě, ankety, prevenci patologických jevů, krizové situace. V případě zájmu se může každý žák obrátit na školního psychologa a konzultovat své problémy. Pokud by tento kontakt vyústil v dlouhodobou spolupráci, budou o tom zákonní zástupci okamžitě informováni a s dítětem bude pracováno jen s jejich individuálním souhlasem.